Videos

Արտաքին տանկի ափսեների շարժակազմերի գործընթաց

Ջերմաստիճանի եւ ճնշման փականի

One Way Release փական

Leaking Testing

Ներքին տանկի ափսեի վերամշակման գործընթացը

Enemal Coated